Kiss Cross (Personal Jesus)

If Jesus had a tattoo... surely it would be

If Jesus had a tattoo... surely it would be

Poor Labourites. They just cannot get it right can they? I mean first there was Sant and we all felt that Sant’s relationship with the cross was a bit like ours… mildly surprised at the success of such a pain-riven icon throughout two millennia of marketing. Freddie S was not of the kind that would be easily convinced that “In Hoc Signo Vincit” and preferred to call a spade a spade when it came to hooking on to the marketing potential of the Signum Fidei.

The Nationalists, great spinmeisters that they are, they do it just right. A quick kiss o’the cross when necessary and a great big sucking up to the conservative and interdiction crowd for most of the time. For the party that hijacked most of the progressive slice of the pie from under labour’s nose the cross business was a bit contradictory – yet, them being the all-encompassing party where nun and transvestite can cohabit satisfactorily, it worked.

So come Joseph. Inhobbkom Joseph – the man who has laugh and smiles to dispense to all. You’d imagine the guy smiling at an Automated Teller Machine and telling it “grazzi” the moment it spoke to him – all the while flashing that nauseating smile that is as genuine as that of a model on a Sensodyne ad. Joseph probably studied the marketing books backwards and somewhere in the footnotes of “How not to alienate the conservative crowd for idiots” he must have read: When kissing the cross during the swearing-in do so passionately. And so he did. Much to the amusement of the pink side of the blogging world.

They just can’t win. Don’t kiss the cross then you are Satan (ma tistax tafdah… tichad inti lix-xitan?). Kiss the cross and you’ve done it too passionately and suddenly you’re Frenching Jesus.

Politics huh! Give to Ceasar what is Ceasar… and handle the crucifix with care and aplomb!

This has been j’accuse…. verging on the blasphemous so you don’t have to.

Advertisements

19 responses to “Kiss Cross (Personal Jesus)

 1. will you please stop ending your posts with that “bla bla bla so we won’t have to” crap. It’s getting repetitive and annoying.

  having said that, i find myself with nothing else to say. Cheerio.

 2. This has been Alex… being a pain in the butt so others don’t have to!

  Cheerio!

 3. Jacques Rene Zammit, xewka fis-sorm tal-qarrejja tieghu

 4. 🙂

  ix-xewka (toghgobni … demmi 1/4 xewki!)

 5. hehe tassew 🙂

 6. Oh, come on. Sant calling a spade, a spade? First he makes a declaration instead of taking an oath and then he goes through all the motions of someone who’s seen the light, going to mass and all that. In his last year at Labour’s helm he even went to Rome for the canonisation of Dun Gorg Preca, like a pellegrin devot, like he gave a toss.

  So who hijacked whose pie from under whose nose? Or, at least, tried to?

  P.S. In case you haven’t noticed, of late, the only time your writing is not just pap is when you’re reacting to Daphne.

 7. Oh my God Fausto. I almost worried. Then I noticed that the only time YOU are writing is when you’re reacting to me.

  sad times innit?

 8. Not entirely correct and the pap bit does not apply. But, well, if it stops you from worrying …

 9. U ejja Fausto – gej bl-ipokrezija ta Sant ghax ma bisx is-salib. U Daphne qed titkaza ghax Muscat bies is-salib bil-herqa (dejjem skond hi – mela ma ratx lil Nazzjonalisti jdawwru ilsienhom mas-salib?). Mela ma tiftakarx lil Daphne tinghi waqt il-Press conference ta Sant u teqred b’dak l-accent Ingliz “Did you kiss the cross Dr. Sant? Dr. Sant did you kiss the cross?”. U dan meta hi tigi titnejjek u ma tbusx is-salib. Mela ghax Sant ma biesx is-salib ghamel hazin. Muscat bies is-salib – u ghamel hazin ukoll. U Gonzi jbus is-salib u nixarbu ghalih u nghidu kemm hu ragel ta principju. Mhux hekk…

 10. Sully, milli nista’ nifhem ma tantx tifhem bil-lingwa ta’ Shakespeare. Jien fejn semmejt “l-ipokrezija ta Sant ghax ma bisx is-salib”?

  Sant ibus ‘l min u ‘l xhiex irid. Pero mbaghad ippermettili nesprimi ftit xetticizmu dwar twemminu (hu x’inhu … religjuz jew sekulari) meta wara tletin sena ma jersaqx lejn knisja jibda jmur jisma’ l-quddies u meta jigi kkanonizzat Dun Gorg Preca jerhilha lejn Ruma qisu xi hadd li ma jmurx jorqod qabel ma jkun qal hames posti ruzajru.

  Nisthajjel li tippermettili ukoll nesprimi l-istaghgib tieghi fil-konfront tas-sid ta’ dan il-blogg li l-ewwel jiskanta kif, nghidu ahna, pro-divorzisti jibqghu jivvutaw in-Nazzjonalisti u imbaghad ipingi l-pozizzjoni ta’ Sant bhala xi haga pprincipjata meta l-pozizzjoni tieghu fuq din il-kwistjoni (bhal dik fuq id-divorzju, fost l-ohrajn) kienet ovvjament iddeddata minn kunsiderazzjonijiet elettorali.

  Jekk Jacques esprima l-iskantament tieghu — forsi wkoll xi ftit ammirazzjoni — ghall-fatt li l-Partit Nazzjonalista jaf ikun il-partit tas-soru u tat-trasvestit ma nafx kif ma harisx ukoll lejn il-Partit Laburista u qal l-istess. Jekk xejn il-Labour wera kif mhux talli l-istess attitudnijiet tista’ tigborhom f’Partit wiehed imma, addirittura, f’Mexxej wiehed.

 11. U bhas-soltu Faust. Kritika lin-Nazzjonalisti ma tfissirx tfahhir lill-MLP. Anzi. Qieghdin ottu ghax it-tnejn ma tantx fihom biex niftahru!

  Sant ma jbusx. Muscat ibus. Il-fatt li l-idolu tieghek tkazat bil-bews ezagerat ta’ Muscat kien dak li gibidli l-attenzjoni ghal din il-bicca xoghol: Fl-ahhar mill-ahhar il-punt hu li l-assassinju karatterjali ta’ min ikun leader tal-lejber se jasal kull kif – ibus jew ma jbusx… prova li a bazi ta’ kull kritika ma hemm l-ebda konsistenza logika.

  Viva t-trasvestiti!

 12. Ehh, hemm hi l-“Get Out of Jail Free” card! It-tnejn ma tantx fihom x’jiftahru hux? Ghax ma semmejtx ukoll l-MLPN kif kont fiz-zifna?

  Jekk il-Partit Nazzjonalista jiskantak ghax hemm kurrenti kuntrarji fost l-elettorat tieghu li dawk il-kurenti kienu inkorporati f’persuna wahda — il-Mexxej — fil-Partit Laburista mhux talli ‘qas ixxommha talli tfahhru ghax kien isejjah “a spade a spade”. Fuq hiex? Fuq is-slaleb? Id-divorzju?

  L-idolu tieghi? Thatcher?

 13. Fausto, qalbi (skuzani qed naghmel zball kardinali insejjahlek hekk skond xi nies) – kull minn jaqra dan il-blogg ilu li intebah li l-idolu tieghek hi Daphne. Sahansitra hemm minn jghid li ghandek poster kbir taghha imwahhal mal-hajt quddiem is-sodda halli tkun tista taralha wicca kull filghodu meta tqum u bil-lejl qabel ma tmur torqod bi printout tal-blogg taghha maghfus bejn il-pigama bil-long johns u sidrek. Jien ma jimpurtaniex. M’hemmx bzonn li nipermettielek titfa’ l-kummenti – mhux hekk qed taghmel? Pero qed nghid li f’ghajnejk u f’ghajnejn l-Idolu Tieghek (minn issa l-quddiem nistghu nirrefu ghaliha bhal IT) kull ma jaghmel Sant, Muscat, kap tal-Labour hu hazin. Fil-verita gieli jaghmlu affarijiet hziena (ta spiss anzi) pero din li taqbdu ma kull tentufa u cucata u tinjoraw ic-cucati tal-ohrajn idejjaqni. Ghaliex IT ma tiktibx artikli fuq l-ezamijiet ta David Agius? Kif ma nsemmux annullamenti ta nies (hlief ta Sant)? U x’kienet dik il-kwistjoni fejn JPO cempel lil Sant biex isaqsih biex ma jizvelax xi haga? U kif ma titnifisx IT meta jintilfu l-impiegi taht il-PN, meta l-istess PN kien prova jbezza bil-babaw ta nies jitilfu l-impiegi taht il-Labour?
  Fausto, naf li n-nar tal-ammirazzjoni tieghek ghal Daphne jahraq hafna, imma jidher li “Smoke gets in your eyes” u tispicca dejjem tiddeffendiha. Spiccajt elf ta Daphne.

 14. Emmnuni ma nifhimkomx gheziez huti Maltin u Ghawdxin. Ghaliex, jahasra, tibqghu tehduha bi kbira li d-Daffers (kif jghidilha j’accuse) tippunta l-kanuni taghha lejn il-Labour u, very rarely, tispara bil-pajp tal-pizelli (pea-shooter) lejn tan-naha l-ohra? Daffers taghmel li trid, mhijiex ix-xandir nazzjonali. Il-problema ghall-Lejber hu li m’ghandhomx artikolista li jaf/taf tikteb daqs id-Daffers. Jew ghax boring, jew ghax ma jafux jiktbu bl-Ingliz, jew ghax ma jifhmux iz-zeitgeist (kelma favorita tad-Daffers din) daqsha. Punto e basta.

  Tajjeb li d-Daffers tghaddi mill-iskrutinju ta’ blogg bhal dan. U tajjeb illi jingibdulha saqajha on a regular basis minn nies li kapaci jmorru lil hinn mis-semplici tghajjir bla sens (tal-pepe, sahhara tal-Bidnija etc etc). Imma li nippretendu li d-Daffers ghandna zzomm xi bilancc f’dak li tikeb, hekk le hijos…

 15. Dr. Sigmund ghandek ragun – Daphne tista tikteb xi trid u titnejjek b’min trid. Almenu jien hekk nifihma. Imma imbaghad m’hemmx ghalfejn jirvela id-Daphneite Elf-In-Chief Fausto meta nghidu li taqbad biss ma tal-Labour u hafna drabi fuq ic-cucati (ghax Muscat bies is-salib per ezempju) . Jahasra beda johrog biss mill-love grotto tieghu (tip ta nicca bl-artikli ta Daphne flok wallpaper) biss biex jirrispondi kull kritika li naghmlulha….

 16. Hehe, jien l-Elf-in-Chief? Stramba gejja minn xi hadd li nfurmana li Sant u Muscat “gieli jaghmlu affarijiet hziena” qabel ma kompla b'”pero” segwita minn litanija t’affarijiet li ma nafx x’ghandhom x’jaqsmu mal-bloggata.

  Bhalma nafu elf “jiffirma” fl-ewwel paragrafu (“dejjem ivvotajt Nazzjonalisti”, “trabbejt f’familja fejn kienu jghiduli li Mintoff l-antikrist”, “Sant ghandu n-nuqqasijiet tieghu”). U mbaghad tigi l-“imma” u spjega ta’ kif ghajnejh infethu u ra d-dawl.

  Kif ghedt bil-lingwa ta’ Shakespeare ma tantx tifhem (ghalkemm anke fil-lingwa ta’ Dun Karm tidher batut). Ghax ma ndunajtx li l-kummenti ma kinux dwar x’qalet Daphne imma jekk Sant jistax jigi deskritt bhala politiku li kien isejjah “a spade a spade” fejn jidhlu kwistjonijiet ta’ sekularizzazzjoni, kwistjoni li, incidentalment, donnu m’ghandek xejn xi tghid dwarha.

  Dwar Daphne l-idolu tieghi, hehe, nifhima gejja minghand sid il-blogg li bhalissa donnu naqra touchy u tfantas ghax ghedtlu li bhalissa qed jikteb biss sens biss meta jirreagixxi ghal Daphne.

  Imma meta gejja minghandek, akkumpanjata b’tant “dettalji” l-unika haga li tigini f’mohhi hi: dan x’qed ipejjep?

 17. Lil Fausto drajnih. Jiffokalek fuq il-fatt li Sant mar gita sa Ruma fuq dar Dun Gorg (min jaf kemm dar hwienet tal-kotba x’hin lesta mid-dwejjaq ta’ l-okkazjoni) u bilkemm isemmilek il-farsa nazzjonali ta’ l-ezenzjoni mit-taxxa fuq it-tluq ghall- fidili li salpaw bi hgarhom lejn il-Vatikan. Perswaz li Sant irraguna hekk: tant ghamlu plejtu b’Dun Gorg illi nohrog ta’ traditur tal-patria jekk ma nitlax ghall-okkazjoni.

 18. Fausto – ghalkemm m’hemmx definizzjoni universalment accetata ta “Elf” ma nahsibx li nkun sejjer zball jekk nghid li generalment “elf” hu bniedem partiggjan ghal-ahhar li jibdew jixeghlu ghajnejh u thabbat qalbu u jirtoghod bil-gost (alavloja libes pigama bil-long johns) meta jara lil Gonzi/Muscat (Sant) (delete where applicable). Elf ma jiragunax, ma jistax inizzilha li hemm nies li ma jorgazmawx bhalu ghal Gonzi/Muscat (Sant) (delete where applicable). Elf jirrabja meta jisma lil xi hadd jikkritika l-mexxej/kap tieghu u ghalhekk jinfexx billi jikteb favur il-mexxej/kap tieghu u juza psewdonimu. Inti tidher li int Elf-in-Chief ghax (a) ma tuzax ismek (b) tohrog biss biex tiddefendi lil Gonzi, Daphne, PN (mhux necessarjament f’dak l-ordni) u tghajjar lil min mhux Gonzi, Daphne, PN (c) Ma tantx tiraguna meta tigi biex taghmel dan.
  Madankollu li tkun Elf-in-Chief ta Daphne fih il-pregju tieghu ghax ma tinghadx mal-marmalja hamalla, baxxa, cercura u injoranta li ma jistghux jifhmu li l-PN dejjem ghandha ragun.
  -U m’hemmx ghalfejn tisthi jekk tilbes pigama bil-long johns u taghfas il-printouts ta Daphne ma sidrek qabel torqod fil-grotto tieghek, jekk thoss li dak agir denju ta Elf-in-Chief ghandek tkompli taghmel hekk (per di piu il-printouts jistghu iservu ta insulation ghall-granet tax-xitwa keshin – ghax ma nkunux nistghu inlahqu mal-kontijiet tad-dawl u l-ilma godda)
  -Dr. Sigmund Bonello ghamel osservazzjoni f’waqta rigward l-ezenzjoni tat-taxxa ghall-okkazjoni ta Dun Gorg. Insejtha din Fausto?

 19. Le ma nsejthiex tat-taxxa tas-safar u bhal Dr Bonello nahseb li kienet farsa.

  Ma nsejtx lanqas il-mistoqsija originali: kemm tista’ telogizza l-Mexxej Laburista bhala persuna “who calls a spade a spade” ghax ma hax il-gurament meta mbaghad, nghidu ahna, jippermetti l-kartelluni mal-faccata tal-kazini Laburisti li jghidulek li shubija fl-UE tfisser “divorzju, abort u zwieg bejn l-omosesswali”. Biex ma nsemmux ukoll li anke fuq l-ezenzjoni tat-taxxa ghal dik is-safra Ruma Sant donnu qatt ma kellu opinjoni.

  Imma hej ir-reazzjoni tieghek kienet biss li tiehu nifs aktar qawwi minn dak li qed tpejjep u taqsam maghna l-allucinazzjonijiet li ghaddej minnhom. La tigi f’tieghek forsi tithajjar twiegeb.

  Interessanti ukoll li, jekk ma ndunajtx, int tissodisfa l-kriterji kollha li elenkajt ghal Elf-in-Chief. Anke l-kriterju li ma semmejtx, is-solita opening gambit (“Sant ghamel hafna affarijiet hziena imma …”) tapplika ukoll.

  M’ghandix dubju li ma ndunajtx. Nahseb trid tistenna sakemm l-effett ta’ dak li pejjipt jghaddi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s