Lidl by Lidl tintela’ l-Garra

The Times reports that the Lidl stores in Santa Venera, Luqa and San Gwann open to the public today. Fruit and veg will be imported, as will the meat so it’s a bit of a “foreign” store for most intents and purposes. A bit like Delhaize in  Luxembourg – proudly selling Belgian products for Luxembourgers with a finer palate. I also read that Lidl will be charging for plastic bags – about time. They should have the one euro reusable tote bag by now, I find them very useful and although at any given time I have over 30 such bags they never cease to be of good use – whether it is to pack old clothes or to carry stuff to Metz when we visit the in-laws.

Lidl is also present in Luxembourg. I am not too impressed by their fare but I hear that their equivalent in Germany is quite popular. But shopping at supermarkets is a culture of its own. Auchan is a French way of shopping for example. Cactus (also Belle Etoile) is tailor made for Luxembourg tastes and plates. Delhaize just rocks (and it’s Belgian).

One negative note was the Lidl comment on the Safi controversy. It distanced itself from the planning problems involved by saying that it was only the franchise and was not involved in the planning applications. Weak. Very weak. When one considers the power a franchisor has over the purchasor of a franchise when stipulating conditions – this can go down to location, number of required customers or sales per year etc – Lidl’s excuse is as poor as it gets. But then again Lidl is not very good at public relations. It has recently been involved in a scandal in Germany for having spied on its employees in a horrible invasion of privacy case. Some European Unions also point out faults in Lidl’s (and Aldi’s) lack of social responsibility policy. Lidl models itself on two big discount chains – Aldi (German) and Walmart (American) – the drive to cheapness (or the politically correct affordability) might mean cutting corners on other issues. No wonder Safi is not their problem.

Lidl may be the right kind of international chain for Malta’s size. It is used to cater for the local with a flurry of mini-supermarkets outside small to medium sized villages. Selling cheap and low might attract the “tal-lira” consumers like droves – especially on discount Mondays and Thursdays. On the other hand if they continue to ignore the growing sensitivity on envrionmental issues they risk missing being the next gold jar at the end of the Maltese trend rainbow.

Advertisements

31 responses to “Lidl by Lidl tintela’ l-Garra

 1. Not to burst the capitalist bubble, but something like Lidl imports products with a humungous carbon footprint, and kills local industry and produce…

 2. Mark: Not to mention the conditions which the animals are kept in before being sold, the chemical infested feeds, the chemicals used on the fruit and veg for them to be the right size/colour/appearance etc, the dumping etc..

 3. Il-mistoqsija tieghi u l-inkwiet tieghi huwa izjed serju nies.

  Timtela’ jew Tintela’ niktbu?

  Timtela’ gejja minn MILI (mhux miles)

  Imma l-n accettabbli ghal konsonanti likwida.

  Ostja xi problema hloqtli u x’ugigh ta’ ras ghamiltli Jacques dal-ghodu.

  Tghid niehu l-pinnoli jew il-pilloli?

 4. @Mark & Andre: Yes yes. I don’t think I was pushing the Capitalist argument there. Rather I tried to point out that Lidl is not as Honest and Environmental (My caps) as it seems to try to make people think it is. As for Carbon Footprints – even farts have a carbon footprint and contribute to the Ozone problems… does that say anything about Lidl? Probably not but speaking for myself I’d rather not get carried away by conspiracy theories.

  @Sandro: Tinkiteb TIMTELA, Tinhass TINTELA u tinghad TINDAHALX 🙂

 5. Jacques, mur hudu f’sormok ghandha l-ghajn fiha?

 6. @Sandro: Le imma l-espressjoni skaramantika “ghajnejk f’sormi” jaf ikollha tnejn u issa taf ukoll fejn qieghdin.

 7. Jacques, we know that you are an acute observer of social realities and that your blog has specific role in divulging interesting subjects for discussion…thus we are not accusing you of being a dirty capitalist enemy of the environment and the farmers in Guatemala…

  …despite your SUV, the air miles you accumulate, your lavish lifestyle, and the fact that you like Mika….

 8. @SANDRO…kudos talli wiehed mill-ftit li ghad baqa’ jinkwietaw dwar affarijiet bhal dawn, li huma serji wkoll…bhal ma qal Jacques, timtela ghax minn MELA (M-L-J)…dik it-t hija infiss tat-tmien forma, billi huwa verb riflessiv…

  …u tista’ tiehu l-primli wkoll….imma tghidhiex quddiem Defnicient….ghax dik, kieku ghalija, nghidu delfin u mhux denfil, u komodu mhux komdu…u nispiccaw ilkoll nitkellmu bhal Victor Ragonesi….

 9. @ Mark 🙂 Don’t touch my Mika – you Morrissey-loving-wishy-washy-post-Berlin-wall-speci-ta-commmie. Re: SUV I reasoned polluter-pays and you know what taxes in Luxembourg are like (road tax – not exempt, insurance – not exempt in case you accuse me of abusing of Eu worker perks). Air miles? I drive my SUV to kent dear… hehehe halli li jmiss Sardegna sejjer.

  P.S. How many farmers in Guatemala can you really call “friend”?

 10. Jacques,

  hasra li ma kontx mieghi meta BENIGNI HADLI B’IDEJJA ghax zgur kien ikollu jbaxxi rasu quddiem il-humour tieghek.

  Tghid kienu jcacpulek l-universita’ kieku tlajt minn floku fuq il-palkoxxeniku?

 11. They are friends in the struggle…(qal hu waqt li gholla ponn lejn is-sema)….

  ….u zgur, int qieghed tajjeb, tahdem ma’ l-Ewropa, min jaf kemm taqla’ flus u kemm iggemma’…toqghodx tindahal fl-affarijiet taghna hawn Malta, ja bicca ta’ Komunitarju mahmug….

 12. Relax. I really like that song, Dr. Zammit. I love listening to it on my white iPod as I work out on the treadmill.

  Take it Ee-ee-zee!

 13. Mar(k)che Guevara…………….wake up!

 14. wake up to what, Dott? il-kimika mbexxa biex jigi ppreservat il-frawli barra minn zmienu gej mil-lum ghall-ghada mill-Kosta Rika, sabiex jinxtara jleqq mis-sottoproletarjat tas-South, filwaqt li jiffranka sold biex ikun jista’ thallas is-surcharge?

 15. Mark Vella, inti ta’ l-Alternattiva Demokratika?

  Jekk le, iftah blog.

  Jekk iva, iftah blog li jinkludi kritika dwar il-partit tieghek stess biex ikun jista’ jissahhah. Jekk ikeccuk, huma jitilfu.

  J’ACCUSE NOTE: TINDAHALX!

 16. Lidl has just provided 50 new working places for the Maltese “proletariat”. Yet the communists, the archfriends of the working class, complain about the carbon footprint and Guatemala (per la serie chi se ne frega del Guatemala).

  The true protector of the worker is the RIGHT for it provides the proper environment for the “capitalists” to invest their money, hence permitting the creation of new job opportunities.

  La lotta di classe e una cosa da pre-Muro di Berlino, non esiste piu` ne in cielo ne i terra. Il comunismo e` morto sotto le macerie del muro. La politica oggi deve plasmare le idee del lavoratore e dell`imprenditore cosi` entrambi ne traggono il massimo beneficio per il loro bene e per il bene dello stato. Amen.

 17. Sandro, kelli blogg u qabzitli imma kuljum nahseb dwar li nerga’ nifthu…u vera, ghandek ragun…dik tkun l-ewwel haga li nibda naghmel…..

  ….ghalkemm il-kumment tieghek qisu dawk il-vazetti li kien ikun hemm fil-programmi ta’ filghodu fuq it-Taljan fejn ghandek taqta’ kemm hemm fazoliet fih ezatt ezatt…fis-sens, ma nistax inkejjel ezatt l-ironija li bih stajt ghaddejtu l-kumment… 😉

 18. Nahseb qed thallat daqsxejn Anton, u forsi ghalhekk hemm il-lemin u x-xellug. Il-kapitalizmu jirnexxi meta huwa kkontrollat minn insiem ta’ forzi socjali li jinnegozjaw u jikkuntrattaw (u dan qed nghidu f’sens astratt minghajr ma naf x’inhuma l-kundizzjonijiet tal-Lidl f’Malta).

  Il-kwistjoni, ghalhekk, mhix il-postijiet tax-xoghol….anki l-MacDonalds johloq ix-xoghol, anki l-famuzi call centres fl-Italja holqu hafna xoghol…trid imbaghad tistharreg u tixtarr il-kwalita’ tax-xoghol, id-drittijiet globali u ventwali tal-haddiema neo-impjegati (ghax mhux bizzejjed wiehed jifrah bin-numri u l-plus u l-minus), u anki l-konsegwenzi u r-ramifikazzjonijiet varji li ghandhom l-imprizi multinazzjonali li, isimshom maghhom, jaffettwaw lid-dinja kollha.

 19. Mark,

  imma inti ta’ l-Alternattiva jew dak Mark Scerri?

  U vera iftah blog. Jacques jghidli biex ma nindahalx ghax dak jghir hafna.

  Taghtix kasu.

 20. Jien Mark Vella mhux Mark Scerri, imma qabel ma tlajt il-Lussembuergu kont attivist ta’ l-AD u mid-dehra se nibqa’ ittimbrat tali. Mhux li niddejjaq…

 21. Ok ftehmna.

  Ma jimpurtax li kont attivist f’partit politiku. Kulhadd ghandu ghal x’hiex jisthi fil-hajja passata. Jiena per ezempju meta jkolli 40 sena u t-tabib jghidli li sabli l-pulmun kollu trab tal-power station se niftakar fil-passat tieghi, tghidx kemm se nisthi li kont attivist fi blog fejn il-Malti u t-Taljan qishom Bush jitkellem ma’ Paul.

  L-aqwa li nikritikaw lil Lorna! X’gharukaza! Kieku jiena 2 libelli naghmillek. Wahda li provajt twaqqaghha ghan-nejk minn meta bdejt TGIL u l-ohra meta rnexxielek twaqqaghha fil-lazz taghha stess. Ma tisthix!

  Issa Mark, il-Lussemburgo mhuwiex is-Siggiewi. Tista’ tiftah blog kemm trid. Hemm fuq salvagwardjati. Hadd ma jista’ jmisskom.

  Imbaghad ibghatli e-mail la tkun ftahtu.

 22. Nittama li tiftakar li jien kelli xifer.blogspot.com….parti mill-istorja tal-Blogosfera Maltija 1.0…ghax qed tittrattani wisq ta’ newbie, habib…meta jien kont qed nibbloggja, int kont ghadek qed tghaffeg ma’ tal-maltafly….

  re Lorna, nahseb ghal Jacques qed tirreferi…jien ma tantx niddeletta naqbad man-nies…

 23. Hija haga naturali li pajjiz ghandi jipprova jattira l-aqwa nvestiment, li johloq xoghol u xoghol li jrendi b`mod gust lil haddiema kollha. Hija haga maghrufa li l-call centres ma jhalsux xi pagi fenomenali pero` huwa veru wkoll li wiehed jithallas skond ix-xoghol li jaghmel. Il-prekarjat le pero` xoghol b’retribuzjoni gusta skond il-hidma iva.

  Allura spjegali, x`ghandna naghmlu? Nirrifjutaw il-call centres ghax il-poplu taghna tantu huwa gharef fit-totalita` tieghu li xoghol modest go call centre huwa degradanti. Nirrfjutaw il-MacDonalds minhabba r-ragunijiet li intom biss tafu bihom…………Irridu naghmlu investigazjonijiet ta` kull tip fuq min lest jigi jirriskja flusu f`pajjizna. Aqta` kemm jigi nvestiment hekk, bhaz-Zimbabwe nispiccaw nieklu l-xulxin…….

  Dik hi d-differenza bejn il-lemin u x-xellug, bejn il-politika tal-inkoraggiment u dik tal-qtigh il-qalb u tal-qrid.

 24. xifer.blogspot.com kien joghgobni hafna. ‘Qas idea ma kelli li kien ta’ Mark Vella. Fadallek arkivju tieghu dak jew hassar kollox?

  U meta ftahtu kont Malta jew il-Luxemborg?

  http://www.sandrovella.org ilha tezisti hafna qabel il-Maltafly. Minn 1999 hehe. Nahseb jiena kont l-ewwel bniedem f’Malta (mhux kumpanija) li kellu domain name bid – .net , .org u .com f’daqqa.

  Qabel ma gurnalist bravu hafna baghtli l-pulizija d-dar biex jissekwestrawli l-computer u awtomatikament il-web-site ghal sena u nofs sakemm inqatat il-kawza, is-site tieghi kienet tiehu hsieb gurnalizmu investigattiv u l-comments kienu jsiru biss bl-e-mail. Imbaghad meta l-computer rega’ gie lura…skoprejt il-potenzjal tal-blogosfera.

  Kien it-13 ta’ Frar 2006 – http://www.dailymalta.com/wt/2006/02/il-korrida-ghall-ewropa.shtml

  Ibghatli malli tifthu tieghek ok newbie heheh

  Sandro

 25. ghad hemm arkivju tieghu…qieghed nahseb xifer.wordpress.com…ghax kont minghalija li hassart imma ghadu jdur…fil-kaz fittex xi haga fuq il-google bhal mark vella xifer, u s-sewwa jirbah zgur…

 26. btw…jacques vera qed jiehu ghalih…

 27. http://i5.photobucket.com/albums/y181/markvella/DSCF0970.jpg = dan kull ma sibt mill-google siehbi.

  Xejn ma hemm arkivju. Imma niftakru xifer 🙂 Ikolli nghid li vera kien blogosfera 1.0 🙂

  Jacques min hu?

 28. Komplih siehbi.

  Sandro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s