A Normal Working Monday

From the Original Zefrank

There’s work and there’s blogging and sometimes it is difficult to distinguish between the two. Often the main question people ask me is: “How do you find time to blog?” It is difficult to explain that you don’t. A (regular) blogger’s life is one of improvisation. Which is also why I insist that the nature of the blog is and will remain personal so long as it is a one man business with one man content and one man direction.

There is a lot to be read in this. First of all there is no common ground for bloggers other than the fact that they all blog. In this light Sandro’s pooling of efforts with Maltamedia (and Toni’s hidden hand) deserves commendation. Another place where to dig in and find the continuous product of the Maltese blogosphere. I have not added the link (I have now -see Sandro’s comment). I will add it as soon as Sandro sends in the comment to berate me for not adding it. That is the luxury of having assiduous readers like Sandro who will do the research for you and provide the missing gaps.

And you add them if you want to. Because blogging is and remains a personal thing. I will add the link to the Gazzetta tal-Bloggers because I think it is useful in an important way. It is useful in the same way as a Yellow Pages is useful. It is a shortcut to finding particular information. My idea behind Blogs of Malta was just the same. The more the merrier.

But I also go through great pains to stress that this is where the commonality should begin and end. We come from different walks of life, different ways of thinking and we contribute to the pool of ideas with our thoughts by using our expression. That’s all – and excuse me if I say that it is already much more than enough. Do not expect a movement of bloggers. Do not expect some great bloggers party with common ideals and goals. I do not expect that to happen and maybe deep down I do not want that to happen. Because swiping all blogs under one goal or ideal means removing their individuality, their expression and basically imposing some hidden parameter where before there was none.

This is not a complaint. Nor is it an invitation to argue. It is a clarification. We are what we blog. Keep it going and keep it rolling… if you want to. Right now I am wary of the grip blogging can take on your life. I have met people who have quit blogging to win back their life. I do not want that. I want to manage it. I think that by not getting too carried away we can all do so.

Read this article as you would read any other post. It is not a law. It is not a rule. It is a personal reflection. Blogs are what you make of them. Remember that. You’ve certainly not read it first on J’accuse but we’ve taken great care to remind you.

J’accuse… thinking so you don’t have to*

* a plagiarised slogan from ZeFrank’s defunct blog.

Advertisements

12 responses to “A Normal Working Monday

 1. Why should anyone expect a movement? We just blog when we feel we have something worth writing about. Maltamedia and Gazzetta tal-Bloggers are good ideas to expose our ‘work’ further, and that’s it. I don’t see any kind of movement ever appearing. To begin with, we never agree on anything… We keep hearing that (abroad at least) other media view blogging as a threat, like bloggers are trying to steal power away from papers, TV, and radio, when it’s nothing like that. During the local electoral campaign blogging was in the limelight – seems people enjoyed reading what a bunch of nobodies had to say about politics. No-one would watch a bunch of nobodies debating on TV. I don’t see us ‘competing’ with well-known newspaper columnists either. If anything we’re a threat to those who send in letters to the editor.

  “I will add it as soon as Sandro sends in the comment to berate me for not adding it. That is the luxury of having assiduous readers like Sandro who will do the research for you and provide the missing gaps.”

  Sandro is your number one fan, like Annie Wilkes in Misery. Don’t let him get anywhere close to your knees when he’s wielding a sledgehammer.

 2. Ghaziz Jacques,

  Kollox bil-mod, fil-hin u f’waqtu.

  Fil-hajja trid taghmel ghazla. Prijoritajiet. Il-blog tieghi bhala blog se nitfghu l-ahhar ghalissa. Ghandi pjan. Mhux bil-fors jirnexxi imma se nipprova, dak kollox. Gieli kelli pjanijiet ohra, hdimt hafna ghalihom u fallew xorta wahda, gieli kelli ohrajn u rnexxew ghalhekk illum ghandi certu fama. Imma l-fama tieghi ma tiswa xejn. I am nobody and I know it. L-IQ tieghi huwa baxx izjed minn ta’ Joe Debono Grech, jigifieri ikkumpatini.

  Dak ir-ritratt li kxiftli ma’ Lorna huwa xhud ta’ dan.

  Time management: 8 sighat xoghol nghallem l-IT. Immur id-dar, ninhasel, niekol, u nahdem mill-computer tad-dar. Naghmel enfazi li noqghod id-dar biex zgur inkun magenb il-mara. Fil-fatt il-part-time attwali tieghi li se nithallas ghalih ghal ftit taz-zmien huwa mid-dar.

  Mela fil-5.30p.m. nintefa’ fuq il-computer. Sighat dedikati ghal blogosfera u qari. Gurnata iva u gurnata le. F’dik il-gurnata “Le” niddedikah ghal part-time scriptwriting. Xejn xejn jirnexxieli nirrilassa bejn scriptwriting u blogosfera. Is-Sibt, fis-6.00a.m. inqum ghax-xirja, u xi tiswijiet li jinqalghu fid-dar li ma jkunux urgenti.

  Bhalissa dak huwa t-time management tieghi. Hin ghal mara, jigifieri dedikazzjoni kompluta, qeghda ssir awtomatika bejn is-2.30a.m. u l-4.00a.m. Fis-6.30a.m. dritt ghax-xoghol ha nevita t-traffiku. Il-mara tieghi ma tahdimx.

  Nasal ix-xoghol fis-7.15a.m. u nipprepara l-lezzjonijiet. Dak time management. Ovvjament f’kazi li jistghu jinqalghu ghax il-hajja tiddisponi, it-time management jitharbat pero’ almenu hemm struttura. Is-Sibt u l-Hadd u fil-holidays nirkupra hafna xoghol.

  Il-link li tlabtni huwa dan: http://www.maltamedia.com/artman2/publish/blogs/index.shtml . Imma dan link twil u mhix xoghol fejn nahdem jidher li m’ghandix access biex nuploadja, l-anqas waqt il-break. Jigifieri se jkun hemm problema ta’ updating ghal Maltamedia sakemm taqleb ghas-site il-gdida.

  Iva, Toni Sant, bniedem tal-genn. Ili nafu biss 4 ijiem u diga’ ggilidt mieghu. Imma nsomma ggilidna, argumentajna. Imma dak jien. Hekk maghmul. Jiena niggieled ma’ kulhadd imma fl-istess hin inhobb lil kulhadd. Pero’ ghal min ma jafux Toni Sant ghandu mod logiku kif jirraguna l-affarijiet li trid u ma tridx ikollok tghid li “ghandu ragun.” Nirrah………………

  Is-short links li qed nipprepara ghal futur huma dawn:
  maltabloggers.org ; maltabloggers.net ; maltabloggers.com
  maltablogtimes.org ; maltablogtimes.net ; maltablogtimes.com

  Imma l-main se tkun: maltabloggers.org

  Issa jiena se nipprepara kollox. Fis-site se ninkludi wkoll l-ahbarijiet ta’ Maltamedia. Ghalissa as such Maltamedia m’ghandix x’taqsam. Imma nixtieq li jkollha halli l-progett zgur jibqa’ ghaddej jekk jiena niddeciedi li naqbad xi haga ohra jew naqbad ma’ xi hadd iehor. Maltamedia se taghmel revamp tas-sites kollha taghha. Jiena, b’xi mod, qed nipprepara li din-naha tas-site tkun lesta malajr kemm jista’ jkun ghax ir-revamp tal-MM jista’ jiehu fit-tul.

  “That’s all – and excuse me if I say that it is already much more than enough. Do not expect a movement of bloggers. Do not expect some great bloggers party with common ideals and goals. I do not expect that to happen and maybe deep down I do not want that to happen. Because swiping all blogs under one goal or ideal means removing their individuality, their expression and basically imposing some hidden parameter where before there was none.”

  Parole sante. U l-affarijiet hekk se jibqghu ibzax. Malli tara li din il-kostituzzjoni qeghda tizvija, napprezza kieku inti u shabna tigbduli l-attenzjoni. Naf li jiena sabih imma naf ukoll li m’inix perfett.

  Pero’ allahares in-nies li qed jibbloggjaw bhalissa jieqfu jaghmlu dan. Tkun telfa kbira. Mhumiex obbligati u m’ghandhomx ihossuhom, bhal ma nhossnix jiena wara kollox, imma tkun telfa kbira.

  “We are what we blog. Keep it going and keep it rolling… if you want to. Right now I am wary of the grip blogging can take on your life. I have met people who have quit blogging to win back their life.”

  Jekk jinstab bilanc, ma tintilifx il-hajja.

  Toni Sant qalli wahda li qatt mhu se ninsiha. Toni Sant jaf kemm jiena busy f’hajti u qalli: “Dan juri li inti haj.” U jiena biex nitfissed ghedtlu: “Imma Ton, in-nghas qed jahkimni, ghandi bzonn nistrieh.” Toni Sant wiegeb: “Issa meta tmut, tistrieh.”

  Ragel kbir!

  Se nieqaf hawn ghax din ta’ Jacques suppost kienet biss post.

  Awguri nies.

  See you.

  p.s. L-idea tal-gazzetta kienet ta’ Jacques mhux billi joqghod iparla dan. Kien qalili waqt l-ikla ta’ Dicembru ja mazzun li hu!

 3. Sandro, qed tbghati minn attakk ta bloggorrhea?

 4. “Sandro is your number one fan, like Annie Wilkes in Misery. Don’t let him get anywhere close to your knees when he’s wielding a sledgehammer.”

  heheh. Imma jiena bid-differenza li lill-vittma tieghi nraqqdu wiccu l-isfel halli bil-lejl inkun izjed komdu.

  Jacques, nirringrazzjak ta’ din il-post. Tajtni l-ewwel idea biex niccara l-affarijiet waqt l-ewwel “editorjal” tieghi dwar din ta’ l-individwu u mhux individwu. Grazzi. Jigifieri hehe, anki inti taghmel ftit ricerki ghalija u insa li se nsemmi ismek. Creative Commons dahhalha f’ghajnejk.

  M’ghandi l-ebda ntenzjoni nohloq movimenti. L-unika moviment li nhobb nohloq meta nara xi gisem ghaddejja fit-triq. Keith spjega car u tajjeb dak li Jacques xtaqt jispjega imma rnexxilux. Jacques izjed jaf ifiehem il-politika internazzjonali. Qisu Benigni ma’ Dante.

  GIUDITTA, MODELLO GIUDITTA!

 5. “I don’t see us ‘competing’ with well-known newspaper columnists either. If anything we’re a threat to those who send in letters to the editor.”

  Le, m’ahna nikkompetu ma’ hadd. Just qed insemmu lehinnha.

  Pero’ please tikkumparax il-blog mal-letter of the editor ghax flok Gazzetta tal-bloggers jigi jismha ………..ma nafx…….qed nipprova nahseb joke biex indahhaq u mhux jirnexxieli.

  Just ghandu jkollok fiducja izjed fik innifsek.

 6. Maltamedia problem is over.

  I can upload from work.

  X’inhu Bill Gates magenbi marija madonna!

 7. Bertu!,

  jiena forsi ghandi dijarreablgosefrika imma Jacques u siehbek R.C. ghandkom ixxuttar kbir mill-galletti!

  updatjawha ta’ bertu! marisa madonna!

 8. Yukk@l-unika moviment li nhobb nohloq meta nara xi gisem ghaddejja fit-triq.

  Jien ghandi fiducja… Ghandi rispett lejn l-ittri lil editur. Qabel ftaht blog kont nikteb xi wahda jien every now and then. Min m’ghandux blog jew weekly column fuq gazzetta fejn tridu jikteb?

 9. Imma l-editur m’ghandux fiducja lejk.

  Mhux ovvja man li fil-blog!!!

  To keith btw

 10. Sandro,

  It seems you are hijacking this blog 😀

 11. hehe

  jidher li ma kontx hawn mela fi zmien l-elections 🙂

 12. Hint: Il-Letters to the editor jista jkun mezz kif tirreklama l-blog 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s